Turisti u Crnoj Gori zapanjeni: Došli na plažu, a kada su OVO videli odmah su pobegli!

Iako je Cr­no­gor­sko pri­mor­je naj­ma­nje na ja­dran­skoj oba­li, mo­že se po­hva­li­ti naj­ve­ćim ra­spo­nom cije­na. Raz­li­ke u cijena­ma uslu­ga su zna­čaj­ne, pa je ta­ko korištenje pla­žnog mo­bi­li­ja­ra u Bu­dvi naj­jef­ti­ni­je na Slo­ven­skoj pla­ži i Ja­zu, gdje se dvije le­žalj­ke za dan mo­gu iz­naj­mi­ti po cije­ni od de­set eura, za raz­li­ku od Mi­lo­če­ra, gdje je cije­na se­dam i po pu­ta ve­ća.

Za pla­žni set na pla­ži Dukljanski vrtovi na Za­va­li u Bu­dvi, turisti mo­ra­ju da pla­te sto eura, a za taj no­vac do­bi­ja­ju sunco­bran, dvije le­žalj­ke, ta­njir vo­ća, bo­kal li­mu­na­de i fla­ši­ra­nu vo­du.

Pro­šle go­di­ne je pla­žni set – sun­co­bra­n i dvije le­žalj­ke – na is­toj lo­ka­ci­ji ko­štao 50 eura, a ove go­di­ne je cije­na udvostručena, ta­ko da tu­ri­sti za bo­kal li­mu­na­de, vo­će i vo­du pla­ća­ju još 50 eura, piše mondo. me.

Za dvije le­žalj­ke, sun­co­bran, vo­će i vo­du, tu­ri­sti na pla­ži u Mi­lo­če­ru pla­ća­ju 75 eura, a na pla­ži je is­tak­nu­ta na­po­me­na da je pla­žni set oba­ve­zan.

Ve­ći du­gi niz go­di­na naj­jeft­ni­je pri­mor­sko mje­sto je Su­to­mo­re, gdje se na po­je­di­nim pla­ža­ma dvije le­žalj­ke i sun­co­bran mo­gu iz­naj­mi­ti za osam eura. Slič­ne su cije­ne i u Ba­ru, dok je pla­žni mo­bi­li­jar dva eura sku­plji na ve­ći­ni pla­ža u Bečićima, Ul­ci­nju i Ko­to­ru.

Me­đu­tim, tu­ri­sti su za­pa­nje­ni po­me­nu­tim cije­na­ma, pa se mo­gu ču­ti ko­me­na­tri da su jef­ti­ni­je lje­to­va­li na po­zna­tim svjetskim de­sti­na­ci­ja­ma.

(Mondo.rs)